Algemene Voorwaarden

Artikel 1: Algemeen, toepasselijkheid voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die zijn/worden aangegaan met Your Club On Tour.

De gegevens van Your Club On Tour zijn:
Leeuwerikstraat 41
2025 WD Haarlem 
Telefoon: 06-38301562
E-mail: info@yourclubontour.nl
KvK: 74674269
BTW-nummer: NL859988594B01
IBAN: NL50 INGB 0009 3156079

Artikel 2: Overeenkomst

2.1 De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van de amateurvereniging van het door Your Club On Tour gedane aanbod. De aanvaarding door de amateurvereniging geschiedt doorgaans via elektronische weg, maar kan ook schriftelijk of telefonisch geschieden.

2.2 Een aanbod wordt door Your Club On Tour per email of website gedaan. Het aanbod is geldig zolang de voorraad strekt. Bij een aanbod dat is gedaan middels een email, is de termijn waarbinnen het aanbod aanvaard kan worden opgenomen in het aanbod. Na het verstrijken van de termijn komt het aanbod te vervallen en kan geen beroep worden gedaan op het aanbod.

2.3 Indien het aanbod via email is gedaan door Your Club On Tour dan vindt aanvaarding plaats doordat de amateurvereniging, op één van de door Your Club On Tour gedane voorstellen, per email reageert.

2.4 Na de totstandkoming van de overeenkomst verstuurd Your Club On Tour binnen één werkdag na aanvaarding door de Klant, de factuur/bevestiging van de voetbalbusreis per email naar het bij Your Club On Tour bekende email adres.

2.5 Indien de door de amateurvereniging geboekte voetbalbusreis niet binnen één werkdag nadat de amateurvereniging de factuur/bevestiging heeft ontvangen, allemaal daadwerkelijk geboekt kunnen worden door Your Club On Tour dan zal de overeenkomst van rechtswege worden ontbonden. Your Club On Tour zal de reeds gedane (aan)betaling door de amateurvereniging binnen vijf werkdagen boeken op het bij Your Club On Tour bekende rekeningnummer van de amateurvereniging.

2.6 Kennelijke (ofwel informatie waarvan voor de gemiddelde reiziger duidelijk is dat het om een fout of een vergissing gaat) fouten en vergissingen in de door of namens Your Club On Tour en haar leveranciers (al dan niet via de website) verstrekte informatie of in de overeenkomst binden Your Club On Tour niet. Your Club On Tour aanvaardt daarvoor geen aansprakelijkheid. Ook behoud Your Club On Tour zich het recht voor om zich te herroepen op kennelijke fouten in aanbiedingen.

Artikel 3: (Aan)betaling

3.1 De aanbetaling bedraagt 50% van het totaalbedrag van de voetbalbusreis met een minimum van € 1.000,00 per boeking. De aanbetaling kan gedaan worden via bankoverschrijving, nadat de amateurvereniging de factuur heeft ontvangen. Betaling van de factuur dient te geschieden binnen veertien dagen na het versturen van de factuur.

3.2 Het restantbedrag dient uiterlijk 30 dagen voor vertrek te zijn bijgeschreven op de bankrekening van Your Club On Tour. Indien de amateurvereniging niet tijdig betaald, zal Your Club On Tour hen een betalingsherinnering sturen.

3.3 Nadat de amateurvereniging het totaalbedrag heeft voldaan zal Your Club On Tour de benodigde papieren per email of post versturen.

3.4 De amateurvereniging is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Your Club On Tour verschuldigde.

Artikel 4: Wijzigingen

4.1 Your Club On Tour is niet verantwoordelijk voor het, om welke reden dan ook, niet (kunnen) deelnemen aan de reis en/of het niet (kunnen) bijwonen van het geboekte evenement/de wedstrijd en is niet aansprakelijk voor schade die u hierdoor mogelijk lijdt. Your Club On Tour zal altijd zorg dragen voor een passend reisschema waarbinnen een bezoek van de wedstrijd redelijkerwijs mogelijk is. Your Club On Tour zorgt dus dat de reisonderdelen zijn afgestemd op de wedstrijd.

4.2 Mocht een wedstrijd door een wedstrijdverplaatsing geen doorgang vinden, dan kan de amateurvereniging contact opnemen met Your Club On Tour. Your Club On Tour zal altijd op zoek gaan naar een passend alternatief.

4.3 Your Club On Tour is bevoegd om de overeenkomst op een wezenlijk punt te wijzigen wegens gewichtige, aan u onverwijld meegedeelde omstandigheden. Ook is Your Club On Tour bevoegd de overeenkomst te wijzigen wegens wichtige, aan u onverwijld meegedeelde omstandigheden, ook al zou u daarvan nadeel van geringe betekenis ondervinden. Het gaat hierbij onder meer, maar niet uitsluitend, om kleine aanpassingen van busreistijden.

Artikel 5: Indeplaatsstelling

5.1 Indien uw amateurvereniging verhinderd is om aan de voetbalbusreis deel te nemen, kan een andere vereniging in uw plaats worden gesteld onder de in lid 2 vermelde voorwaarden.

5.2 De voorwaarden voor indeplaatsstelling zijn: a) de andere amateurvereniging voldoet aan alle aan de reis/wedstrijd verbonden voorwaarden, b) het verzoek wordt uiterlijk 15 dagen voor vertrek ingediend dan wel zo tijdig dat de benodigde handelingen en formaliteiten voor indeplaatsstelling nog kunnen worden verricht, c) de voorwaarden van de leverancier(s) van Your Club On Tour verzetten zich niet tegen de indeplaatsstelling en d) de eventuele kosten die met de indeplaatsstelling gepaard gaan, dienen tijdig en volledig door u/de ander te worden voldaan.

Artikel 6. Annulering

Indien u de reis annuleert, blijft u de reissom aan Your Club On Tour verschuldigd.

Indien het voor Your Club On Tour echter mogelijk is om bij haar leveranciers de geboekte onderdelen te annuleren zonder dat Your Club On Tour de prijs verschuldigd blijft of daarvoor kosten moet maken, dan zal Your Club On Tour de voetbalbusreis voor zover mogelijk aan u restitueren, onder aftrek van de kosten die Your Club On Tour heeft moeten maken.

We vragen u een annulering schriftelijk (per email) door te geven. We zullen dan direct onderzoeken welke onderdelen van uw reis wij nog kunnen annuleren. We zullen binnen een werkdag na uw verzoek om de reis te annuleren, reageren met een annuleringsbevestiging en de annuleringskosten. Uiteraard is het ook mogelijk om eerst een opgave van de annuleringskosten te ontvangen.

Artikel 7: Wedstrijdkaarten en reisdocumenten

7.1 Uiterlijk vijf dagen voor vertrek, mits de amateurvereniging het totale bedrag heeft voldaan, verstrekt Your Club On Tour de amateurvereniging de benodigde papieren per email of per post.

7.2 U bent gehouden om de door Your Club On Tour verstrekte papieren direct na ontvangst zorgvuldig te controleren op eventuele fouten. Indien de reisbescheiden niet correct zijn, dient u per omgaande contact op te nemen met Your Club On Tour. Your Club On Tour is niet aansprakelijk voor schade of kosten indien naderhand blijkt dat de reisbescheiden niet correct zijn. Kosten die gepaard gaan met een aanpassing van de reisbescheiden wegens opgave van onjuiste of onvolledige gegevens komen voor rekening van de amateurvereniging.

7.3 U bent zelf verantwoordelijk voor het in het bezit hebben van de juiste en geldige grens- en reisdocumenten zoals een geldig paspoort/identiteitsbewijs en eventuele documenten op gezondheidsgebied. Informatie hierover zult u zelf bij de aangewezen autoriteiten moeten inwinnen. Your Club On Tour is niet aansprakelijk voor schade of kosten indien u niet beschikt over juiste en geldige grens- en reisdocumenten.

7.4 De wedstrijdkaarten zijn altijd voor het thuisvak, mits anders van tevoren geboekt.

Artikel 8: Aansprakelijkheid en overmacht

8.1 Your Club On Tour verplicht zich tot uitvoering van de overeenkomst overeenkomstig de verwachtingen die u op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben. U dient zelf alle instructies, aanwijzingen en algemene voorwaarden van Your Club On Tour en de door haar ingeschakelde hulppersonen en leveranciers na te leven.

8.2 Your Club On Tour aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schadeclaims van welke aard dan ook indien:

  1. A) de tekortkoming niet aan haar is toe te rekenen noch aan de persoon van wiens hulp zij bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt, omdat:
  • de tekortkoming toe te rekenen is aan u zelf; of
  • de tekortkoming niet kon worden voorzien of niet kon worden opgeheven en toe te rekenen is aan een derde die niet bij de levering van de in de voetbalbusreis begrepen diensten is betrokken; of
  • de tekortkoming te wijten is aan een gebeurtenis die Your Club On Tour of degene van wiens hulp zij bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt, met in achtneming van alle mogelijke zorgvuldigheid niet kon voorzien of verhelpen; of
  • de tekortkoming te wijten is aan overmacht, zijnde abnormale en onvoorzienbare omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van degene die zich er op beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden;
  1. B) U uw schade heeft kunnen verhalen uit hoofde van een verzekering, zoals bijvoorbeeld een reis- en/of annuleringsverzekering en/of ziektekostenverzekering of indien u via een andere weg reeds schadeloos bent gesteld;
  2. C) en voor zover een verdrag of wet de aansprakelijkheid uitsluit of beperkt.

8.3 Onverminderd het bepaalde in de voorgaande leden van dit artikel is de aansprakelijkheid van Your Club On Tour voor andere schade dan veroorzaakt door dood of letsel en gederfd reisgenot beperkt tot ten hoogste driemaal de reissom. De aansprakelijkheid van Your Club On Tour voor gederfd reisgenot/smartengeld is beperkt tot maximaal eenmaal de reissom.

Artikel 9: Klachten

9.1 Your Club On Tour doet haar uiterste best om uw reis goed te laten verlopen. Niettemin kunnen zich toch problemen voordoen. Indien u op enig moment onverhoopt een klacht heeft of zich een probleem voordoet, dient u hiervan direct melding te maken op het daarvoor bestemde nummer van Your Club On Tour en deze melding schriftelijk (per e-mail of per post) aan Your Club On Tour te bevestigen. Deze melding dient ertoe Your Club On Tour in staat te stellen om het probleem, zo mogelijk ter plekke en direct, te verhelpen.

9.2 Klachten die tijdens de reis niet of niet direct (aantoonbaar) overeenkomstig artikel 9.1 zijn gemeld, zullen bij terugkomst niet in behandeling worden genomen. Indien uw, tijdig gemelde, klacht op voetbalbusreis niet naar wens wordt opgelost, dient u deze binnen 30 dagen na terugkomst per e-mail (info@yourclubontour.nl) of schriftelijk bij Your Club On Tour in te dienen, bij gebreke waarvan de klacht niet meer in behandeling zal worden genomen en uw eventuele rechten vervallen. Indien u tijdig uw klacht heeft ingediend, zal Your Club On Tour binnen een termijn van maximaal 10 werkdagen per e-mail of brief reageren op de klacht. 

Artikel 10: Geschillen

Op alle geschillen tussen u en Your Club On Tour is Nederlands recht van toepassing. Geschillen dienen uitsluitend bij de Nederlandse rechter aanhangig te worden gemaakt.

Ieder vorderingsrecht vervalt een jaar na afloop van de voetbalbusreis, of, als deze niet plaatsvond, een jaar na de oorspronkelijke aanvangsdatum.